کانون توجه

بهار لالا

خدای بزرگ و توانای من سپاسگزارتم لالا اسم روستایست در شهرستان ساری  تمرکز بر زیبایی های پیرامون خودمان، یکی از راههای اصلی برای رسیدن به احساس خوب و رقم زدن…

جنگل سنگِ بِن

خدای بزرگ من سپاسگزارتم یکی از بزرگترین توانایی که ما باید در درون خودمان ایجاد کنیم اینکه آگاهانه به موضوعات توجه کنیم. توجه ای که ثمره اش اینکه به احساس…

دریای زیبا خزر

خدای بزرگ من سپاسگزارتم بخاطر وجود زیبایی های جهان هستی تو، که هر لحظه میشه بهشون توجه کرد و غرق شادی و لذت شد. میخوام بگم که خداوند به اندازه…

روز طبیعت

یکی از مهم ترین کارهایی که همه ما باید به صورت همیشگی انجام بدیم اینکه کانون توجه خودمان را ببریم به سمت زیبایی، هدف اینکه انرژی هایی که از درون…

تمرکز بر نکات مثبت

جنگل چهار دانگه

خدای بزرگ سپاسگزارتم بخاطر این همه زیبایی و نعمتی که به ما عطا کردی. کانون توجه من و تو سازنده زندگی ما هستند. اگر به زیبایی توجه کنی اتفاقی که…

زیبایی کانون توجه

دریاچه

یکی از اساسی ترین موضوعات برای درک قوانین و برقراری ارتباط با درون خودمان دیدن زیبایی هاست. در بخش کانون توجه تمام سعی خودم را میکنم تا تصاویر و زیبایی…

Registration

Forgotten Password?