زیبایی

زیبایی کانون توجه

دریاچه

یکی از اساسی ترین موضوعات برای درک قوانین و برقراری ارتباط با درون خودمان دیدن زیبایی هاست. در بخش کانون توجه تمام سعی خودم را میکنم تا تصاویر و زیبایی…

Registration

Forgotten Password?