نوریانم

ایمان قوانین نوریانم

سال نو ، ایمان نو

خدای بزرگ خودت هدایتم کن بیایم امسال دیگه کلی هدف که فقط دفتر پر کنیم ننویسیم. بیایم امسال اهدافی را بنویسیم که درون ما براش تشنه است و عطش دارد….

Registration

Forgotten Password?