قوانین

ایمان قوانین نوریانم

سال نو ، ایمان نو

خدای بزرگ خودت هدایتم کن بیایم امسال دیگه کلی هدف که فقط دفتر پر کنیم ننویسیم. بیایم امسال اهدافی را بنویسیم که درون ما براش تشنه است و عطش دارد….

انرژی بی پاسخ نمی ماند

خدای بزرگ خودت هدایتم کن ما انسانها تو هر لحظه داریم تبدیل انرژی انجام میدیم که ماحصلش میشه اتفاقات زندگی. ما انسانها دارای قدرتی هستیم بنام قدرت درون که این…

Registration

Forgotten Password?