مسیر درست

شکرگذاری روز 6

خدای بزرگ من باز هم پاسگزارتم بخاطر فرصت امروز و درک بیشتر و خودآگاهی بیشتر امروز میخوام ازت بخاطر بودن در مسیر سپاسگزاری کنم. بودن من در مسیر تو. بودن…

Registration

Forgotten Password?